1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky nebo VOP“) společnosti Drive Master, s.r.o. se sídlem Žirovnická 3133/6, 106 00 Praha 10, IČO 05291721, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261320 (dále jen „pronajímatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) smluvní vztah s nájemcem (dále jen „nájemce“), který uzavřel smlouvu prostřednictvím webové stránky www.van2go.cz. Použití jakékoliv cizojazyčné verze informací na těchto webových stránkách má pouze informativní charakter, závazným pro tyto účely je český jazyk.

1. UZAVŘENÍ SMLOUVY
1.1. Návrh na uzavření smlouvy provede nájemce vyplněním požadovaných údajů v registračním formuláři, který je umístěn na webové stránce www.van2go.cz a vyplní všechny tímto formulářem požadované náležitosti. Pronajímatel potvrdí nájemci obdržení zájmu o uzavření nájemní smlouvy elektronickou poštou na v žádosti poskytnutou e-mailovou adresu, tak bude pak dále užívána pro veškerou elektronickou komunikaci.
1.2. Pronajímatel je oprávněn si od nájemce vyžádat jakékoliv podklady pro účely posouzení schopnosti nájemce uzavřít a řádně plnit podmínky nájemní smlouvy.
1.3. Pronajímatel není povinen smlouvu uzavřít, pokud vyhodnotí, že nájemce (právnická či fyzická osoba) nesplňuje požadavky pro uzavření nájemní smlouvy (důvodem odmítnutí může být porušení podmínek spolupráce v minulosti, nevyhovující platební morálka, atd., stejně tak nemusí pronajímatel důvod sdělovat).
1.4. Pronajímatel po splnění podmínek pro uzavření nájemní smlouvy tuto skutečnost potvrdí nájemci elektronicky.
1.5. Podmínky spolupráce se budou řídit podle těchto VOP, jakékoliv změny musí být oboustranně písemně schváleny, tyto změny mohou být uzavřeny rovněž elektronickým způsobem.

2. NÁJEMNÍ SMLOUVA, DOBA NÁJMU
2.1. Nájemci vzniká nárok na zapůjčení vozu v momentě, kdy má od pronajímatele e-mailem potvrzeno, že vozidlo je pro nájemce připraveno, tímto je uzavřena nájemní smlouva.
2.2. Řidič uvedený nájemcem odpovídá za závazky nájemce dle nájemní smlouvy s nájemcem společně a nerozdílně.
2.2.1. Žádost o rezervaci musí obsahovat:
2.2.1.1. specifikaci vybraného vozu k zapůjčení
2.2.1.2. uvedení doby a místa pro zapůjčení vozu (datum, čas zapůjčení a datum a čas navrácení vozu, místo)
2.2.1.3. uvedení území (státy), kde vozidlo má být používáno 2.2.1.4. Nájemce uvede řidiče, který bude oprávněn vozidlo vyzvednout, řídit a vrátit zapůjčený vůz
2.2.1.5. Řidičem se rozumí fyzická osoba s trvalým pobytem v České republice, jež dosáhla věku 21 let, která je držitelem platného řidičského a občanského průkazu a souhlasí s poskytnutím kopií těchto dokladů, dále se seznámila se s obsahem VOP a vyjádřila souhlas se zpracováním osobních údajů pronajímatelem.
2.2.1.6. vyplnění údajů o platební kartě
2.3. K platební kartě bude nutné uvést jméno a příjmení, na kterou je karta vystavena, dále číslo a typ karty, dobu platnosti a pro autorizaci platby CVC kód (tříčíselný kód ze zadní strany karty)

3. NÁJEMNÍ SMLOUVA
3.1. Pronajímatel se zavazuje nájemní smlouvou přenechat nájemci do dočasného užívání předmět nájmu, tj. smluvený vůz.
3.2. O předání a převzetí předmětu nájmu se sepíše předávací protokol, , ve kterém bude uvedena přesná identifikace vozidla, počáteční stav kilometrů,vybavení a příslušenství předmětu nájmu (lékárnička, trojúhelník a další povinná výbava) a popis případných vad na vozidle. Současně s předmětem nájmu budou nájemci předány klíče od vozu a veškeré dokumenty, které jsou nutné pro provoz vozidla nebo s ním jinak souvisejí jsou uloženy ve vozidle (malý technický průkaz – osvědčení o registraci vozidla, zelená karta). Pronajímatel prohlašuje, že vozidlo je pojištěné (povinné ručení + havarijní pojistka). Nájemce bere na vědomí, že bez jím podepsaného předávacího protokolu není pronajímatel povinen vůz předat.
3.3. Nájemce se zavazuje za pronajatý vůz uhradit nájemné ve výši stanovené v ceníku Pronajímatele. Nájemce se zavazuje uhradit objednané dodatečné služby k nájmu vozu potvrzené v objednávce, případně doobjednané v následné písemné komunikaci.
3.4. Vozidlo je oprávněn převzít pouze řidič, který je smluvený v nájemní smlouvě. Nájemce se zavazuje zajistit dodržování všech povinností vyplývajících z obchodního vztahu popsaných v rámcové smlouvě či VOP a z dalších právních předpisů v plném rozsahu také ze strany řidiče. Porušení jakékoliv povinnosti řidičem s důsledky vůči pronajímateli se považuje za její porušení nájemcem.
3.5. Nájemce není oprávněn vůz zapůjčit (dát do podnájmu) třetí osobě
3.6. Jakékoliv změny týkající se podmínek zapůjčení vozu musí být provedeny elektronickou formou a musí být potvrzeny oboustranně nájemcem a pronajímatelem.
3.7. Nájemce je povinen uhradit nájemné v délce, která je odsouhlasena v nájemní smlouvě.

4. PŘEVZETÍ A POUŽÍVÁNÍ VOZU
4.1. Teprve pokud jsou splněny veškeré předpoklady uvedené výše v těchto VOP, může nájemce vůz převzít.
4.2. Vozidlo může za nájemce převzít pouze řidič uvedený v potvrzovacím e-mailu pronajímatele.
4.3. K převzetí vozu dochází v době započetí nájemní doby, dle dispozic je možné domluvit vyzvednutí nejdříve 30 min. před zahájením doby pronájmu
4.4. Předání vozu probíhá na místě potvrzeném v nájemní smlouvě – jedná se zejména o parkoviště pronajímatele, případně si nájemce může objednat službu přistavení vozu na předem určené místo za předem odsouhlasený poplatek
4.5. Pokud předání proběhne na vyhrazeném parkovišti pronajímatele, má nájemce nárok svůj vůz, kterým se dostavil, po dobu zapůjčení ponechat bezplatně na parkovišti
4.6. Dříve než nájemce potvrdí převzetí vozidla, je povinen vozidlo prohlédnout a případná vizuální zjištění nafotit, zejména je povinen ověřit přesnou identifikaci vozidla podle příslušného dokladu a plnou funkčnost vozidla a zároveň zkontrolovat dle palubních přístrojů, že je ve voze plná nádrž.
4.7. Po ověření identifikace zákazníka (dle OP a ŘP) a převzetím předmětu nájmu (vozu) nájemce mimo jiné potvrzuje, že vozidlo splňuje všechny jeho požadavky a že je obeznámen se všemi technickými a ekonomickými parametry vozidla, jakož i se záručními a servisními podmínkami dodavatele vozidla. Nájemce zároveň prohlašuje, že převzal od pronajímatele veškerou dokumentaci k vozidlu a rovněž i jeho příslušenství a výbavu. Momentem převzetí vozu nájemce souhlasí s technickým stavem vozidla.
4.8. Nájemce se zavazuje předmět nájmu užívat pouze pro běžný provoz na pozemních komunikacích, od pronajímatele jej převzít a platit Pronajímateli dohodnuté nájemné podle čl.II. této smlouvy.
4.9. Případné poplatky za mýtné /dálniční známka, platební brány, atd./ jdou k tíži nájemce.
4.10. Pronajímatel žádným způsobem neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé v důsledku vad či provozu vozidla (provozní rizika). V případě jakékoli způsobené škody na vozidle je nájemce povinen tyto neprodleně hlásit pronajímateli. Nájemce není oprávněn uplatňovat vůči pronajímateli náhradu škody či jiné nároky z důvodu částečné či úplné nemožnosti užívat vozidlo. 4.11. Nájemce nese odpovědnost za všechny náklady a pokuty, vzniklé následkem dopravních a jiných přestupků proti platným právním předpisům při provozu vozidla během doby nájmu. Toto ustanovení se týká zároveň nadměrné zátěže vozu nad rámec povolené nosnosti vozu.
4.12. Nájemce bere na vědomí, že má za vůz /vozy/ plnou zodpovědnost a zodpovídá za jakákoliv provozní rizika v plném rozsahu. V případě nehody nebo jakéhokoliv poškození vozu zaviněného nájemcem je pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat spoluúčast na servisní práci a náhradních dílech ve výši 10%,minimálně však 10.000,- Kč + DPH (slovy deset tisíc korun českých). Nájemce bere na vědomí, že mohou být účtovány navíc poplatky s vyřízením likvidace pojistné události a dodatečné náklady spojené s opravou vozidla.
4.13. Nájemce je povinen v případě jakékoli pojistné události kontaktovat Policii ČR a sepsat protokol o škodě (nehodě) a neprodleně informovat Pronajímatele, popř. dle jeho instrukcí i příslušnou pojišťovnu.  Nájemce je povinen příslušné doklady předat neprodleně Pronajímateli. Pronajímatel má právo v případě prodlení s předáním či nedodáním kompletní dokumentace (včetně zápisu od Policie ČR) vyúčtovat Nájemci smluvní pokutu ve výši až 100.000,- Kč. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.
4. Nebezpečí škody na předmětu nájmu nese po dobu doby nájmu nájemce, s výjimkou případů, kdy škodu prokazatelně způsobil pronajímatel.
4.15. V případě nehody zaviněné nájemcem, která byla způsobena úmyslně, pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, je uživatel povinen uhradit spoluúčast a dále celou částku, o kterou pojišťovna bude krátit plnění z výše uvedených důvodů (alkohol, úmyslné zavinění, návykové látky) a rovněž nést veškeré náklady s takovouto nehodou související, včetně právních nákladů.
4.16. Náklady spojené s dodáním duplikátů dokladů k vozidlu a náklady s vyhotovením nového klíče k vozu v případě zničení či ztráty jdou k tíži nájemce.
4.17. Jakékoliv doplnění výbavy vozidla, úpravy či jiné změny na vozidle nejsou nájemci povoleny. V případě porušení tohoto ustanovení je nájemce povinen uvést vozidlo opět do původního stavu na své náklady a uhradit pronajímateli jakékoliv takto vzniklé škody
4.18. Nájemce bere na vědomí, že vůz může být vybaven monitorovacím zařízením prostřednictvím GPS či jiné technologie. Jakékoli zneužití nebo zásah do této technologie ze strany nájemce je považováno za hrubé porušení nájemní smlouvy, které může být penalizováno pokutou až do výše 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení s tím, že nárok na náhradu škody tím není dotčen.
4.19. Nájemce je v případě potřeby provedení servisu neboli údržby vozidla povinen provést tento servis, údržbu, včetně oprav spojených s pojistnými událostmi pouze v autorizovaném servisu pronajímatele a dle jeho instrukcí. Běžný servis a údržba vozidla jsou zahrnuty v ceně nájmu vozidla. V naléhavých případech může nájemce provést servisní zásah i v jiných autorizovaných servisech, avšak vždy s předchozím souhlasem pronajímatele. Autorizovaným servisem pro účely této smlouvy je: AUTOVARS a.s., provozovna Jankovcova 2a/1535, Praha 7 4.20. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli účinnou kontrolu, zda nájemce řádně užívá předmět nájmu za účelem uvedeným v této smlouvě.
4.21. Nájemce je povinen sledovat varovná hlášení vozu ohledně technického stavu a v případě nutnosti přerušit další jízdu, dále sledovat informace o stavu oleje a při ukazateli stavu oleje 15% a méně nebo při upozornění okamžitě tuto skutečnost nahlásit pronajímateli a přistavit vozidlo k servisu. V případě nedodržení výše uvedených podmínek se nájemce vystavuje riziku úhrady servisních prací v plné výši.
4.22. Nájemce se zavazuje v souladu s pokyny pronajímatele hlásit pronajímateli a/nebo pronajímatelem určené pojišťovně všechny pojistné události a v těchto případech vždy postupovat v souladu s pokyny pronajímatele.
4.23. V případě, kdy nájemce musí do vozidla doplnit palivo, případně kapalinu do vstřikovačů či jiné provozní kapaliny, musí dodržet normy předepsané výrobcem. V případě porušení případná škoda a náklady na opravu jsou účtovány nájemci.
4.24. Při přepravě nadměrných nákladů je nájemce povinen dbát a je zodpovědný za správné uložení a upevnění. Nájemce nesmí překročit maximální povolenou hmotnost vozidla, porušení tohoto ustanovení může být pokutováno pokutou ve výši 15.000 Kč (slovy patnácttisíc korun českých) s tím, že nárok na náhradu škody tím není dotčen.
4.25. Kouření ve vozidle je zakázáno. Porušení tohoto ustanovení může být pokutováno pokutou ve výši 15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) s tím, že nárok na náhradu škody tím není dotčen.
4.26. Nájemce je povinen vůz vrátit ve stavu, v jakém si jej zapůjčil, pouze s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Při případném znečištění vozu, a to jak interiéru, tak exteriéru je pronajímatel oprávněn požadovat náklady na vyčištění, a to v rozmezí 350 – 750 Kč dle míry znečištění.
4.27. Znečištění vozu nad rámec běžného užívání může být pokutováno pokutou ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) s tím, že nárok na náhradu škody tím není dotčen.
4.28. Nájemce není oprávněn vůz zapůjčit třetí osobě ani jej dále pronajmout. V případě, že bude prokázáno porušení tohoto ustanovení, zavazuje se nájemce zaplatit pronajímateli pokutu ve výši 2.500,- Kč (slovy dvatisícepětset korun českých) za každé zjištění a den s tím, že nárok na náhradu škody tím není dotčen.
4.29. Nájemce souhlasí s tím, že smluvní pokuty a/nebo jakékoliv penalizace od správních orgánů ČR a zemí Evropské Unie mohou být účtovány i zpětně (s časovou prodlevou) a zavazuje se tyto pokuty pronajímateli uhradit včetně všech nákladů s nimi spojených a příslušenství. Nájemce souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů Pronajímatelem příslušným úřadům.

5. VRÁCENÍ VOZU
5.1. Při ukončení nájemní smlouvy je nájemce povinen vozidlo vrátit v předem určeném místě, a to v poslední den a stanovenou hodinu sjednané doby nájmu. Předání vozidla bude osvědčeno předávacím protokolem.
5.2. V případě, že nájemce z jakýchkoli důvodů potřebuje prodloužit dobu nájmu, musí nejdříve písemně ověřit dostupnost zapůjčeného vozu. V případě, že pronajímatel nebude moci vozidlo půjčit déle a tedy nepotvrdí nájemci písemně prodloužení doby nájmu, je nájemce povinen vozidlo vrátit v původně sjednaném termínu.
5.3. Nájemce je povinen s vozidlem vrátit klíče od vozidla, všechny doklady k vozidlu a výbavu, která byla při převzetí vozidla předána nebo která byla během smlouvy pořízena dle předchozí písemné dohody na náklady pronajímatele. Případná poškození či fakta o technickém stavu vozu je nájemce povinen písemně sdělit na e-mailovou adresu pronajimatele dodavka@van2go.cz , a to nejpozději do 24 hodin od převzetí vozu. Pokud by se jednalo o závady, které by bránily dalšímu půjčení vozu, je nájemce tyto závady povinen neprodleně sdělit písemnou podobou či telefonicky prostřednictvím info linky pronajímatele.
5.4. Nájemce je povinen vrátit vozidlo v úplném a bezvadném stavu, resp. ve stavu odpovídajícím pouze běžnému opotřebení. Nesplní-li nájemce tuto povinnost, je povinen k náhradě vzniklé škody, která zejména představuje náklady na: a) opravy a výměnu náhradních dílů poškozených při nehodě, v důsledku nedbalosti, neoprávněného používání nebo nedodržení návodů a doporučení výrobce (např. nedodržení plánu údržby, použití nevhodných pohonných hmot nebo nemrznoucí směsi, nedoplňování předepsané hladiny oleje a nemrznoucí směsi, promeškání záruky apod.); b) opravy, jež budou vyloučeny z režimu záruky výrobce, příp. dovozce, pro porušení povinností nájemce; c) opravy, resp. uvedení do původního stavu dílů, které byly změněny či poškozeny v důsledku dodatečné instalace jiných dílů (příslušenství), které nájemce provedl bez vědomí pronajímatele; d) náhradu chybějících klíčů nebo dálkového ovládání; náhradu nepředaného příslušenství či dokumentů k vozidlu e) opravy vyžádané nepřiměřeným nebo nadměrným používáním vozidla.
5.5. Prodlení s vrácením vozidla po ukončení sjednané doby nájmu zakládá pronajímateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každou hodinu (i započatou) trvání prodlení s tím, že nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.
5.6. V případě prodlení s vrácením vozidla déle než 5 dní, má pronajímatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10% z pořizovací ceny vozu a rovněž je oprávněn od smlouvy odstoupit s tím, že nárok na náhradu škody tím není dotčen. V případě delšího prodlení má pronajímatel nárok za každých dalších započatých 5 dní na další smluvní pokutu ve výši 10% z pořizovací ceny vozu.

6. ZRUŠENÍ REZERVACE /ODSTOUPENÍ OD NÁJEMNÍ SMLOUVY/
6.1. Nájemce může od nájemní smlouvy odstoupit (zrušit rezervaci) nejpozději do :
6.1.1. 24 hodin před smluveným začátkem nájmu vozidla při rezervacích kratších 24 hodin
6.1.2. 48 hodin před smluveným začátkem nájmu vozidla při rezervacích kratších 48 hodin
6.1.3. 72 hodin před smluveným začátkem nájmu vozidla při rezervacích delších 48 hodin
6.1.4. 168 hodin před smluveným začátkem nájmu vozidla při rezervacích delších 120 hodin
6.1.5. 240 hodin před smluveným začátkem nájmu vozidla při rezervacích delších 240 hodin
6.2. Pro případ, že nájemce rezervaci vozidla nezruší anebo dojde ke zrušení později, než ve výše uvedených termínech, účtuje se smluvní pokuta ve výši:
6.2.1. 100% nájemného a 100% ceny objednaných služeb za pronájmy do délky prvních 3 dní
6.2.2. 75% nájemného a 75% ceny objednaných služeb za období pronájmu v délce 4-7 dní
6.2.3. 50% nájemného a 50% ceny objednaných služeb za období pronájmu delšího, než 7 dní

V případě jednostranného zkrácení doby zapůjčení ze strany nájemce již v probíhající rezervaci nemá nájemce nárok na vrácení jakýchkoli plateb, pronajímatel však může dle svého uvážení nájemci část zaplacených plateb vrátit.
6.3. Minimální smluvní pokuta při zrušení rezervace je stanovena na součet 10% z výše nájemného a 10% z ceny objednaných služeb.
6.4. Odstoupení od nájemní smlouvy podle článku 6.1 může pouze elektronickou poštou na adresu dodavka@van2go.cz nebo prostřednictvím rezervačního systému na www.van2go.cz s tím, že odstoupení je účinné pouze v případě, že je pronajímatelem písemně potvrzeno..
6.5. Pronajímatel může zrušit nájemci rezervaci vozu z následujících důvodů:
6.5.1. z provozních důvodů (nehoda, závada na vozidle) pronajímatele
6.5.2. pokud nebudou splněny veškeré podmínky k půjčení vozu

7. PLATBA NÁJEMNÉHO
7.1. Pronajímateli náleží nájemné za zapůjčení vozu dle ceníku platného ke dni uzavření nájemní smlouvy. Cena je stanovena v závislosti na zvoleném tarifu nájemce a na době pronájmu a skutečném rozsahu využití vozidla nájemce (dodatečné služby, kilometry nad rámec paušálu)
7.2. Nájemce si zapůjčuje vůz s plnou nádrží a je povinen vůz s plnou nádrží vrátit zpět. Při zjištění, že pohonné hmoty při vrácení nebyly do nádrže doplněny, pronajímatel nádrž dotankuje a náklady s tím spojené přeúčtuje Nájemci včetně smluvní pokuty ve výši 500,- Kč. 
7.3. Pronajímatel poskytuje nájemci limit nájezdu 250 km / 1 den v rámci nájemného. Při překročení tohoto limitu pronajímatel doúčtuje částku ve výši 3,70 (bez DPH) za každý další km. Tyto limity může pronajímatel aktualizovat v rezervačním systému na www.van2go.cz.
7.4. Pronajímatel je oprávněn na částku, která odpovídá předpokládané ceně pronájmu vozidla včetně dodatečných služeb a dále pak na částku ve výši 10.000,-, která odpovídá případné spoluúčasti u pojišťovny nebo minimální kauci pro zapůjčení vozu, učinit předautorizaci na poskytnutou platební (kreditní kartu) poskytnutou zákazníkem. Po skončení služby je pronajímatel oprávněn částku účtovat a dokončit předautorizaci na kartě. (Do 48 hodin po návratu vozidla je Vaše jízda vyúčtována a ukončena. Fakturu poté zasíláme do cca. 5ti pracovních dnů formou emailu (prosíme kontrolovat případně i spamovou složku). Při ukončení předautorizace se na základě vyúčtování uvolní zbytek prostředků z předautorizace, bance je dán automatický pokyn k uvolnění prostředků. (Tento mezibankovní proces trvá ze zkušenosti 2-5 pracovních dní, někdy však trvá i déle, tento proces však nejsme schopni ovlivnit)). V případě, že by celková částka za případné dodatečné služby, přejeté km, sankce, dodatečný kredit na nájemné, atd… převýšila autorizovanou částku, Nájemce se zavazuje vše v termínu nejpozději do 48 hodin od oznámení Pronajimatele uhradit prostřednictvím platby kartou, případně převodem z bankovního účtu. Při prodlení nájemce s úhradou je pronajímatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení nájemce.
7.4.1. Pronajímatel je oprávněn ihned po obdržení požadavku na rezervaci vozu na částku, která odpovídá 10% předpokládané ceny pronájmu a 10% ceny objednaných služeb z Nájemcem poskytnuté platební karty strhnout platbu na jako nevratnou zálohu rezervace.
7.5. Nájemce hradí platby na základě pokynů k platbě prostřednictvím platební (kreditní karty), případně po domluvě převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví rámcové smlouvy, ve výjimečných případech po domluvě i v hotovosti, variabilní symbol je ID nájemní smlouvy, které obdrží po provedení rezervace vozu. Platba se považuje za uhrazenou momentem připsání na účet Pronajímatele.
7.6. V případě jakýchkoli pohledávek za nájemcem, je pronajímatel oprávněn tyto započíst oproti předplacenému nájmu.
7.7. Jakékoliv dluhy ze strany nájemce oproti pronajímateli, je nájemce uhradit nejpozději do 7 dní.
7.8. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody.

8. UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY
8.1. Smlouva může být smluvními stranami kromě případů uvedených v čl. 6 ukončena následovně:
8.1.1. ukončením doby, na kterou byla sjednána
8.1.2. úplným zničením vozidla nebo jeho poškozením do takové míry, že není ekonomické ho opravovat (tzv. totální škoda z hlediska pojistné smlouvy), nebo jeho odcizením,
8.1.3. písemnou dohodou před uplynutím sjednané doby trvání nájemní smlouvy
8.2. Pronajímatel je oprávněn od této nájemní smlouvy písemně odstoupit, neposkytne-li mu nájemce nezbytnou součinnost ke splnění jeho povinnosti přenechat vozidlo k užívání nájemci. V případě porušení této povinnosti má pronajímatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši určené čl 6.2.1 VOP.
8.3. Pronajímatel má právo předčasně ukončit smlouvu písemnou výpovědí s účinností ke dni jejího doručení nájemci pokud:
8.3.1. Nájemce podstatným způsobem porušuje nájemní smlouvu.
8.3.2. Nájemce je v prodlení s platbou nájemného nebo jiného peněžního závazku déle než 5 dní.
8.3.3. Nájemce nepečuje řádně o vozidlo nebo jej užívá v rozporu s účelem užívání a technickou dokumentací tak, že pronajímateli vznikla škoda nebo mu hrozí škoda.
8.3.4. Nájemce při uzavírání smlouvy zamlčel okolnosti, za kterých by pronajímatel smlouvu neuzavřel, kdyby mu tyto okolnosti byly známy.
8.3.5. Nájemce vstoupil do likvidace nebo skutečně ukončil podnikatelskou činnost nebo bylo zahájeno insolvenční řízení týkající se majetku nájemce.
8.3.6. Nájemce změnil bydliště, místo podnikání či sídlo mimo území ČR.
8.3.7. Nájemce, je-li právnickou osobou, změnil vlastnickou strukturu, zejména došlo-li k převodu rozhodujících vlastnických podílů na třetí sobu, který může vést k podstatnému zhoršení bonity nájemce.

9. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Udělujete souhlas společnosti Drive Master, s.r.o., se sídlem Praha 2, Nové Město, Trojická 1910/7, IČ: 05291721 zapsané ve veřejném rejstříku, C 261320 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení 
 • datum narození 
 • číslo řidičského průkazu 
 • číslo osobního dokladu (OP / pas) 
 • údaje k platební kartě
 • adresa 
 • e-mail  
 • telefonní číslo 
9.2. Údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem odeslání poptávkového a rezervačního formuláře a marketingu . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.
9.3. Správce shromažďuje na svých webových stránkách soubory cookies.
9.4. S výše uvedeným zpracováním udělujete odesláním formuláře či objednávky svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Drive Master, s.r.o.
9.5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět, 
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, 
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, 
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 
 • na přenositelnost údajů, 
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.